Všeobecné obchodné podmienky a pravidlá HERO RACE

Hero Race je prekážkový beh rozdelený do jednotlivých kategórií.

Všeobecné podmienky a pravidlá HERO RACE (ďalej aj „podmienky“), sú platné pre všetkých účastníkov pretekov s názvom HERO RACE (ďalej aj „preteky“). Týmito podmienkami je povinný sa oboznámiť a riadiť nielen účastník pretekov (ďalej aj „účastník“ alebo „pretekár“), ale aj každý iný účastník alebo návštevník pretekov bez ohľadu na jeho úlohu na pretekoch, či osobný status. Pokiaľ sa v týchto podmienkach používa pojem „účastník“ myslí sa tým v užšom význame „pretekár“ a širšom význame každý iný účastník alebo návštevník pretekov, ak je z podmienok zrejmé, že sa vzťahujú na všetkých účastníkov alebo návštevníkov.

Organizátor pretekov, Pierott, n.o. (ďalej len „organizátor“), si vyhradzuje právo zmien a doplnení týchto Všeobecných podmienok a pravidiel HERO RACE.

V prípade nesúhlasu s týmito podmienkami, nie je možné sa na preteky zaregistrovať, zaplatiť štartovné a zúčastniť sa pretekov HERO RACE.

Základnou podmienkou účasti na pretekoch HERO RACE je dobrý zdravotný stav, vyplnený a podpísaný reverz a riadna registrácia. Ďalšou podmienkou účasti na pretekoch HERO RACE je súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami a pravidlami HERO RACE.

 

REGISTRÁCIA NA PRETEKY

 • Registrácia na preteky je možná prostredníctvom webového sídla www.herorace.sk.
 • Pri registrácii musia byť poskytnuté pravdivé informácie o prihlasovanej osobe.
 • Pri registrácii maloletých na preteky musia byť poskytnuté pravdivé informácie o prihlasovanej osobe, ako aj o jej zákonnom zástupcovi.
  Účastník je zodpovedný za pravdivosť poskytnutých údajov a je povinný si tieto údaje riadne a včas skontrolovať. V prípade zmeny alebo doplnenia údajov je povinný bezodkladne informovať organizátora.
 • Po úspešnej registrácii obdrží účastník na ním uvedenú e-mailovú adresu potvrdzujúci e-mail o registrácii. Toto potvrdenie o registrácii je účastník povinný uchovať v elektronickej alebo tlačenej podobe. Toto potvrdenie je potrebné vytlačiť, doniesť so sebou a odovzdať pri registrácii v deň pretekov.
 • Ak sa prihlásený účastník nemôže zúčastniť pretekov, môže svoju registráciu previesť na inú osobu za podmienky, že tento nový účastník spĺňa Všeobecné podmienky a pravidlá HERO RACE a súhlasí s nimi. Prevod na iného účastníka je možný v lehote maximálne 5 dní pred pretekmi.
 • Registrácia na preteky sa stáva platnou až zaplatením štartovného a pripísaním štartovného na účet organizátora. Po riadnom zaregistrovaní a zaplatení štartovného sa zaregistrovaná osoba môže zúčastniť pretekov.

PLATBA ZA ŠTARTOVNÉ

 • Platbu je možné realizovať prostredníctvom webového sídla www.herorace.sk.
 • Podmienkou účasti na pretekoch HERO RACE je riadne vyplnená registrácia vrátane všetkých dokumentov a zaplatenie štartovného poplatku.
 • Platbu je možné vykonať platobnou kartou, alebo prevodom na bankový účet organizátora, vedený v Tatra banka, a.s. číslo účtu.: SK81 1100 0000 0029 4608 2755.
 • Platba prevodom na účet musí byť identifikovateľná, a preto je potrebné pri prevode na účet uviesť v poznámke meno a priezvisko pretekára, dátum narodenia a označenie preteku, na ktorý sa registruje.
 • Platba za štartovné musí byť pripísaná na bankový účet minimálne 2 dni pre pretekmi.
 • Štartovné nie je možné použiť na iné preteky, než na aké bola vykonaná registrácia a zaplatené štartovné s výnimkou uvedenou v časti „ZRUŠENIE PRETEKOV, VRÁTENIE ŠTARTOVNÉHO“.
 • Organizátor nie je platcom DPH.
 • Pri medzinárodných platbách môžu byť k platbe za štartovné pripísané bankové poplatky, ktoré v plnej miere znáša príkazca, teda osoba, ktorá platbu vykonáva.
 • Riadnou registráciou a zaplatením štartovného vyjadruje pretekár súhlas so Všeobecnými podmienkami a pravidlami HERO RACE.

ZRUŠENIE PRETEKOV, VRÁTENIE ŠTARTOVNÉHO

 • Preteky HERO RACE sa uskutočnia bez ohľadu na poveternostné podmienky. V prípade výnimočne nepriaznivého počasia, ktoré by mohlo ohroziť život a zdravie pretekárov, má organizátor právo zrušiť preteky bez náhrady.
 • Preteky sa neuskutočnia v prípade prekážky spôsobnej vyššou mocou, najmä z dôvodu nepriaznivej zdravotnej alebo bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike spôsobnej napríklad pandémiou, vojnou, hrozbou teroristického alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť všetkých účastníkov pretekov, alebo inou nepredvídateľnou a neodvrátiteľnou situáciou.
 • Ak sa zaregistrovaný pretekár nedostaví na preteky, nemá nárok na vrátenie zaplateného štartovného ani iných s tým súvisiacich nákladov. Svoju registráciu môže previesť na inú osobu, ktorá sa na pretekoch môže zúčastniť za splnenia povinností uvedených vo Všeobecných podmienkach a pravidlách HERO RACE. Túto zmenu je potrebné nahlásiť minimálne 5 dní pred pretekom. (viď REGISTRÁCIA NA PRETEKY )
 • Ak sa preteky neuskutočnia z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok alebo vyššej moci, štartovné bude platné na najbližšie nasledujúce preteky HERO RACE. Výška štartovného sa nebude registrovaným pretekárom meniť ani v prípade zvýšenia štartovného na nasledujúce preteky. Neúčasťou na najbližších nasledujúcich pretekoch
 • HERO RACE zaniká nárok na uplatnenie štartovného.
  Balík služieb a produktov obsiahnutých v štartovnom poplatku bude zverejnený na webovom sídle www.herorace.sk.

PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA PODUJATIA

 • V prípade vyššej moci, alebo nedostatočného počtu registrovaných pretekárov, môže organizátor preteky zrušiť.
 • Organizátor má právo kedykoľvek stanoviť limit počtu registrovaných pretekárov tak v pretekoch vo všeobecnosti, ako aj pri jednotlivých súťažných kategóriách, a to z bezpečnostných, kapacitných, alebo iných dôvodov.
 • Organizátor má právo kedykoľvek ukončiť registráciu a zmeniť výšku štartovného.
 • Organizátor má právo neumožniť štart pretekárovi, ktorý pri registrácii uviedol neúplné, alebo nepravdivé, či klamlivé údaje.
 • Organizátor má právo neumožniť štart pretekárovi, ktorý nesúhlasí so Všeobecnými podmienkami a pravidlami HERO RACE a/alebo riadne nevyplní dokumenty, ktoré vyžaduje registrácia na preteky, najmä Vyhlásenie účastníka pretekov a Súhlas so spracúvaním osobných údajov.
 • Organizátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať údaje uvedené v týchto Všeobecných podmienkach a pravidlách HERO RACE.
 • Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť preteky, prípadne niektorú súťažnú kategóriu, a to v prípade ohrozenia života, zdravia alebo inej prekážky spôsobnej vyššou mocou za podmienok uvedených v časti „ZRUŠENIE PRETEKOV, VRÁTENIE ŠTARTOVNÉHO“.

POVINNOSTI PRETEKÁRA, ÚČASTNÍKA

 • Účastník pretekov HERO RACE je povinný rešpektovať inštrukcie organizátora pretekov, alebo ním poverených osôb, vrátane dobrovoľníkov.
 • Účastník pretekov sa pred štartom pretekov riadne zaeviduje, oboznámi sa so Všeobecnými podmienkami a pravidlami HERO RACE a ďalšími inštrukciami organizátora k pretekom, predloží organizátorovi požadované dokumenty, najmä Vyhlásenie účastníka pretekov a  Súhlas so spracúvaním osobných údajov, potvrdenie o registrácii a doklad o zaplatení štartovného.
  Účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a na základe vlastnej vôle.
 • Pretekár, ktorý beží na čas, obdrží pri registrácii čip, ktorý je výhradným majetkom spoločnosti, ktorá zabezpečuje časomieru a pretekárovi je tento čip iba zapožičaný.
 • Pretekár je povinný vrátiť zapožičaný čip ihneď po dobehnutí do cieľa, v priestoroch na to určených organizátorom.
 • Pretekár je zodpovedný za svoje oblečenie a obuv a je povinný dbať na svoju bezpečnosť a na bezpečnosť ostatných pretekárov. Z tohto dôvodu nie dovolené používať obuv s akýmikoľvek hrotmi alebo ostrými výbežkami ako aj iné odevy alebo pomôcky, ktoré môžu spôsobiť ujmu na živote a zdraví.
 • Pretekár nie je oprávnený pri prekonávaní prekážok, ani pri behu, používať akékoľvek pomôcky.
 • Pretekár je povinný sa správať zodpovedne a slušne, pristupovať k ostatným účastníkom s úctou, dodržiavať základné pravidlá slušných medziľudských vzťahov a fair play.

PREHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE A VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

 • Účastník sa pretekov zúčastňuje dobrovoľne, je si vedomý charakteru podujatia, bol informovaný a je si vedomý rizík vyplývajúcich z charakteru pretekov ako fyzicky a psychicky náročných a je si vedomý nebezpečenstva vzniku ujmy na živote a zdraví.
 • Účastník si je vedomý, že existuje zvýšené riziko nebezpečenstva vážnej ujmy na živote, zdravı́ a majetku pri absolvovanı́ pretekov a súhlası́ so všetkými známymi aj neznámymi rizikami trate pretekov HERO RACE, a to aj v prı́pade, ak nastanú z dôvodu nedbanlivosti organizátora.
 • Účastník štartuje na pretekoch na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.
  Úrazové poistenie účastníkov nie je v cene registrácie.
 • Každý účastník je sám zodpovedný za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov, prípadne iné komerčné poistenia.
 • Účastník si je vedomý svojho zdravotného stavu.
 • Účastník nesie zodpovednosť za absolvovanie zdravotnej prehliadky a získanie informácií o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa na pretekoch.
 • Účastník prehlasuje, že si je vedomý toho, že nesie všetky riziká a zodpovednosť spojenú s účasťou na tomto pretekoch.
 • Účastník prehlasuje, že si je vedomý, že v prípade úrazu alebo poškodenia zdravia alebo inej ujmy na zdraví alebo na majetku vzniknutej na pretekoch alebo v súvislosti s nimi, si akékoľvek nároky zo zodpovednosti za škodu nebude uplatňovať u organizátora alebo tretích osôb, ktoré sa podieľajú na organizácii pretekov.
 • Účastník prehlasuje, že si je vedomý, že nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú na živote, zdraví alebo majetku, ktorá mu vznikne, alebo ju spôsobí organizátorovi alebo partnerom pretekov alebo tretı́m stranám, ktoré sa zúčastňujú alebo spolupodieľajú na pretekoch.
 • Účastník berie na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok pretekov, organizačných pokynov, bezpečnostných pokynov, môže byť zo súťaže vylúčený bez náhrady štartovného a iných výdavkov.
 • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na živote a zdraví, súvisiace s cestou a účasťou na pretekoch.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Účastníci berú na vedomie, že organizátor ako prevádzkovateľ osobných údajov za splnenia zákonných podmienok vyhotovuje z pretekov obrazové snímky, audiovizuálne záznamy a/alebo zvukové záznamy za účelom archivovania a dokumentovania pretekov, za účelom ich zverejňovania a rozmnožovania v elektronickej aj neelektronickej podobe najmä na webovom sı́dle a sociálnych sieťach prevádzkovateľa na komerčné a iné marketingové účely prevádzkovateľa súvisiace aj nesúvisiace s pretekmi HERO RACE, na štatistické účely, na účely zverejnenia štartovacej a výsledkovej listiny, vrátane spracovania a predkladania obchodných informáciı́, marketingových ponúk (vrátane personalizovaných ponúk), a to osobne, listinnou formou (prostrednı́ctvom poštových zásielok, letákov, newslettera) alebo elektronickou formou (prostrednı́ctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, predovšetkým prostrednı́ctvom elektronickej pošty, telefonicky, prı́padne vo forme krátkych textových alebo obrazových správ.
 • Za vyhotovovanie snímok a záznamov z pretekov a ich používanie za podmienok a na účely uvedené vyššie neprislúcha účastníkom žiadna odmena.
 • Osobné údaje sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osô b pri spracúvanı́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane ú dajov so zákonom) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Informovanie dotknutej osoby o ochrane osobných údajov pri realizácii pretekov HERO RACE sú prístupné na https://herorace.sk/ochrana-osobnych-udajov/ a je možné ich prevziať aj osobne v písomnej podobe u organizátora.

PRAVIDLÁ A KATEGÓRIE PRETEKOV HERO RACE

 • Preteky HERO RACE sú rozdelené do nasledovných kategórií:

  • HERO RACE PRE DETI, ktorá je určená pre pretekárov od 0 do 15 rokov.
   Orientačná dĺžka trate je 200 metrov a orientačný počet prekážok je 12.
   Deti nebežia na čas, ale pre zábavu.
   Rodičia môžu pomáhať deťom s prekonávaním prekážok.

    

  • HERO RACE SPRINT ELITE, ktorá je určená pre pretekárov od 15 rokov.
   Orientačná dĺžka trate je 2 km a počet prekážok je 20.
   Pretekári bežia na čas meraný časomierou, čipom.
   Pretekári štartujú jednotlivo v časových rozostupoch.
   Pretekári si nesmú navzájom pomáhať.

    

  • HERO RACE SPRINT MASS, ktorá je určená pre pretekárov od 15 rokov.
   Orientačná dĺžka trate je 2 km a počet prekážok je 20.
   Pretekári bežia na čas meraný časomierou, čipom.
   Pretekár nemusí bežať na čas, ak sa rozhodne bežať pre seba a pre zábavu.
   Pretekári štartujú jednotlivo v časových rozostupoch.
   Pretekári môžu štartovať aj vo dvojici, alebo v malej skupinke.
   Pretekári si môžu navzájom pomáhať.

    

  • HERO RACE EXTREM ELITE, ktorá je určená pre pretekárov od 18 rokov.
   Orientačná dĺžka trate je 4 km a počet prekážok je minimálne 35.
   Pretekári bežia na čas meraný časomierou, čipom.
   Pretekári štartujú jednotlivo v časových rozostupoch.
   Pretekári si nesmú navzájom pomáhať.

    

  • HERO RACE EXTREM MASS, ktorá je určená pre pretekárov od 18 rokov.
   Orientačná dĺžka trate je 4 km a počet prekážok je minimálne 35.
   Pretekári bežia na čas meraný časomierou, čipom.
   Pretekár nemusí bežať na čas, ak sa rozhodne bežať pre seba a pre zábavu.
   Pretekári štartujú jednotlivo v časových rozostupoch.
   Pretekári môžu štartovať aj vo dvojici, alebo v malej skupinke.
   Pretekári si môžu navzájom pomáhať.

Popis pretekov

 • V kategórii SPRINT ELITE a EXTREM ELITE vyrazí na trať každý pretekár individuálne. Pretekári budú štartovať v časových rozostupoch, cca každých 30 sekúnd jeden pretekár. Pretekári si v týchto kategóriách nesmú pomáhať. Tieto kategórie sú určené skúseným pretekárom.
 • V kategórii SPRINT MASS a EXTREM MASS vyrazí na trať každý pretekár individuálne. Štart bude umožnený aj pretekárom vo dvojici, alebo v malej skupinke. Rozostup medzi štartujúcimi bude cca každých 30 sekúnd. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť tento časový rozostup podľa podmienok na trati a podľa počtu prihlásených účastníkov. Pretekári si môžu navzájom pomáhať. Tieto kategórie sú určené skúseným pretekárom, začiatočníkom, ale aj pretekárom, ktorí na podobnom type pretekov nikdy neboli.

Vynechanie prekážok

 • Pretekár je povinný absolvovať všetky prekážky. V prípade, že niektorú prekážku odmietne alebo nedokáže prekonať, je povinný vykonať 20 angličákov a až následne pokračovať v pretekoch.

Vyhodnotenie pretekov

 • Evidenciu času počas pretekov zabezpečuje profesionálna časomiera, ktorá poskytuje informácie o výkone pretekára. Po ukončení pretekov bude výsledková listina sprístupnená na webovom sídle www.herorace.sk.
 • Ocenenie získajú prví 3 najrýchlejší muži a prvé 3 najrýchlejšie ženy v kategóriách SPRINT ELITE a EXTRÉM ELITE.
 • Prvých 250 prihlásených pretekárov v sobotu a prvých 250 prihlásených pretekárov v nedeľu obdrží po príchode do cieľa medailu. Každý ďalší pretekár a pretekárka dostane darček s označením HERO RACE.